Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Købstaden Slangerup

Slangerups byvåben

Slangerup har været en af landets ældste købstæder og en Nordsjællands vigtigste byer. Om byens første historie vides kun lidt eller intet. Erik Ejegod blev født i Slangerup (1056) og skulle have givet byen friheder eller Stadsret i 1100, men der findes ingen dokumentation på dette. Hvornår Slangerup er bleven købstad vides ikke, måske skete det midt i 12 årh. Det ældste bevarede brev er udstedt af Erik Menved 18/2 1302, hvorved Slangerup fik lige rettigheder med Roskilde.

Slutningen af 12. årh. fandtes der i Slangerup et nonnekloster, af Cistercienser ordenen, indviet til vor Frue og den hellige Nikolaus. Dette har med tilhørende kirke ligget i byens søndre udkant i det nuværende Klosterstræde. Efter reformationen overgik klostret og klostrets jordbesiddelser til byens borgere. Hvorefter et af klostrets stenhuse omdannedes til Rådhus og klosterkirken til sognekirke.

Efterhånden som armen fra Roskilde fjord efter hånden tilstoppes og sejllas til byen derved hindres, bliver byen mindre betydningsfuld og byens status som købstad ophæves ved kgl. Reskr. af 12/5 1809.

Slangerup havde som så mange andre Købstæder efter Reformationen fået Latinskole, som ophævedes 1736 og da omdannedes til en dansk Skole.
Opdt. 04-16